Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Gąska, działający pod adresem www.agroport.tech prowadzony jest przez Spółkę GĄSKA sp. z o.o. z siedzibą w Gotkowicach 85, 32-048 Jerzmanowice, Polska, prowadzące działalność pod numerem NIP: 677-000-03-35, REGON: 350538850, KRS: 0000905629, adres e-mail:  agroport@agroport.tech telefon: +48 533 329 478

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Agroport, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 344, ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu. Każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z jego postanowieniami przed dokonaniem Zakupu a po jego akceptacji – do stosowania się do jego postanowień. Każdy Klient ma możliwość w każdej chwili zapoznania się z Regulaminem, dostępnym w zakładce „Regulamin”. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej niniejszego Sklepu dotyczące produktów jak i cen, nie stanowią Oferty w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.), a jedynie zaproszenie do jej zawarcia, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Składającym Ofertę kupna wskazanego Towaru i za określoną cenę jest Klient, który dokonuje tego przez koszyk zakupów, na warunkach określonych w opisie.

5. Wymagania sprzętowe - Strona Sklepu działa prawidłowo, jeśli używana przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera jest w najnowszej wersji, z włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript, obsługę plików cookie i danych stron, oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Niezbędne jest również posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu.

6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji;

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu, w tym treści o charakterze marketingowym;

f. Newsletter.

7. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;

c. śledzenie statusu Zamówienia;

d. umożliwienie zmiany danych Klienta w Koncie;

e. umożliwienia dodawania opinii na temat poszczególnych produktów;

f. przesyłanie wiadomości przypominającej o produktach znajdujących się w Koszyku Klienta.

8. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. Wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;

b. Skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone mailem z BOK Sklepu Internetowego.

9.  Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym dla Klientów, którzy posiadają status Konsumenta. Sprzedawca może jednak wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta lub w przypadku Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta musi posiadać Konto Klienta w celu składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży/Umów o świadczenie usług. Nadto, Klient nieposiadający statusu Konsumenta może doznać ograniczeń w zakresie korzystania z Koszyka, a samo skuteczne skorzystanie z Koszyka bez założenia Konta Klienta dla Klienta nieposiadającego statusu Konsumenta jest niemożliwe.

11. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

g. terminowego odbioru Produktów;

h. weryfikacji przy przewoźniku (kurierze), że towar został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia towaru przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę;

i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

j. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

- modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym.

14. Zakupów można dokonywać również bez rejestracji Konta.

II DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania ze Sklepu internetowego i sposób dokonywania zakupów.

2. Sklep – sklep prowadzony pod adresem www.agroport.tech umożliwiający zawieranie Umów Sprzedaży na odległość.

Funkcjonalności sklepu:

 • Robienie zakupów poprzez dodawanie produktów do Koszyka;
 • Korzystanie z indywidualnych zniżek, jak również ogólnych obniżek;
 • Opiniowanie produktów;
 • Rejestracja Kont Użytkownika.

3. Konsument – zgodnie z art. 211 Kodeksu Cywilnego, jest to  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta jest również uważany przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalności gospodarczą, w sytuacji, gdy Umowa Sprzedaży między przedsiębiorstwem prowadzącym Sklep Internetowy Agroport a nim są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie są dla niej kluczowe.

4. Klient – kupujący, każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie w niniejszym Sklepie Internetowym.

5. Sprzedawca - Wybrany przez Klienta dealer

6. Towar – dobra konsumpcyjne przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.

7. Treści cyfrowe – produkty/towary w postaci cyfrowej, zarówno zapisywane na nośnikach, jak i dostępne elektronicznie.

8. Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta między Sprzedawcą a Klientem, dotycząca czynności kupna-sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Umowa jest realizowana poprzez dodanie Towarów dostępnych w Sklepie do koszyka.

9. Użytkownik – Klient zakładający Konto osobiste w Sklepie internetowym w procedurze rejestracji.

10. Konto – indywidualne, bezpłatne konto umożliwiające logowanie się do Sklepu za pomocą loginu i hasła, dokonywanie zakupów, posiadające historię zamówień, informacje o bieżącym zamówieniu. W trakcie rejestracji Konta następuje akceptacja Regulaminu. Potwierdzenie rejestracji przysyłane jest na podany adres e-mail. Konto można w każdym momencie usunąć.

12. Przedsiębiorca będący Konsumentem - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

15. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

16. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem dokonywania Zakupów jest akceptacja Regulaminu.

2. Zamówienia dokonuje się poprzez Koszyk Zakupowy na stronie internetowej Sklepu. Klient wybiera Towary, dodaje je do Koszyka za pomocą kliknięcia w graficzny  przycisk „DO KOSZYKA”, następnie z poziomu Koszyka widocznego w górnym prawym rogu przechodzi do formularza zamówienia, który należy wypełnić, wyboru formy dostawy oraz płatności. Potwierdzenie złożenia zamówienia Klient dostaje na podany przez siebie adres e-mail.

3. Po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia rozpoczyna się proces realizacji – następnego dnia roboczego, po zaksięgowaniu wpłaty lub zgodnie z informacją podaną w opisie Towaru.

4. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy Sklepu, w dni robocze. Zamówienia złożone w święta, w soboty lub niedziele będą przekazane do realizacji w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

5. Każdorazowo Klient otrzyma informacje o statusie zamówienia, dodatkowo w każdej chwili ma możliwość sprawdzenia tych informacji na swoim Koncie Użytkownika.

6. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przystąpienia do realizacji należy rozumieć jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty kupna złożonej przez Klienta, a co za tym idzie – zawarciu Umowy.

  7. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon VAT a na życzenie Klienta – również faktura VAT. Podana cena jest ceną brutto, zawierającą należny podatek.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie, dodawania i usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i obniżek, jak również zmieniania ich warunków w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadku zaistnienia różnicy w cenie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta wraz z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji. W przypadku zaistnienia konieczności dopłaty po stronie Klienta, obciążenie dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej jego zgody.

10. Podane i/lub uzgodnione czasy dostawy nie stanowią terminów ostatecznych, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej. Opóźnienie dostawy nie uprawnia Klienta do zadośćuczynienia za stratę lub koszty, ani do odmowy przyjęcia zamówionych produktów lub do rozwiązania umowy. Jeśli okoliczności uległy zmianie w stosunku do stanu znanego sprzedawcy w chwili ustalania czasu dostawy, wybrany sprzedawca ma prawo do wydłużenia czasu dostawy do czasu potrzebnego, aby dostarczyć produkty.

IV. PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ZWROTY

1. Możliwe są następujące sposoby płatności:

 • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,
 • Przelewem bankowym,
 • Płatność elektroniczna - Blik/PayU,
 • Kartą.

2. Klient wybierający opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane. 

2. Dostawa jest realizowana zgodnie z życzeniem Klienta najczęściej w przeciągu 48h:

 • Poprzez wysyłkę kurierem;
 • Odbiór osobisty.

Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Gotkowice 85, 32-048 Jerzmanowice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 08:00 do 14:00.

3. Zamówienia na towary znajdujące się na magazynie złożone przed godziną 15:00 – wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia na towary znajdujące się na magazynie złożone po godzinie 15:00 - wysyłka w tym samym dniu w zależności od możliwości firm kurierskich i natężenia ruchu. Zamówienia paletowe lub niestandardowe złożone do godz. 11:00 realizowane są w tym samym dniu, po godzinie 11.00  - po uzgodnieniu z działem handlowym.

4. Konkretne formy dostawy mogą być niedostępne dla niektórych produktów.

5. Koszt dostawy jest zależny od wybranego jej rodzaju oraz wielkości zamówienia.

6. Od momentu odbioru zamówienia ryzyko i odpowiedzialność za utratę bądź uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi już należny podatek, podane są w walucie polskiej. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki. Cena może ulec zmianie w dowolnym czasie, jednakże zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych.

8. Faktury wystawiane i przesyłane są w formie elektronicznej lub – na życzenie Klienta – papierowej. Sprzedawca oświadcza, że nie odpowiada za błędne dane na fakturze podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestracji Konta.

9. Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, Klient ma obowiązek zgłosić reklamację Dostawcy i spisania protokołu stanu przesyłki.

V. REKLAMACJA, GWARANCJA, RĘKOJMIA

1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Prawa te przysługują również Przedsiębiorcom będącym równocześnie Konsumentami.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny.

3. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany przez niego Towar jest pozbawiony wad i zgodny z przedstawianym opisem Produktu. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo oferowania w niniejszym Sklepie produktów, które były krótko używane lub wykorzystywane jako ekspozycja – takie produkty będą odpowiednio oznaczone i opisane jako outlet lub towar powystawowy.

4. Klient ma prawo skorzystania z procedury reklamacyjnej, jeżeli dostarczony przedmiot obarczony jest wadą.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a. pisemnie na adres Sprzedawcy;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agroport@agroport.tech.

5.  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy lub producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej lub na zasadach określonych na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Jeśli z karty gwarancyjnej lub innego dokumentu dotyczącego gwarancji nie wynika moment rozpoczęcia okresu gwarancji uznać należy, że gwarancję należy liczyć od daty wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gwarancja nigdy nie obejmuje:

a) materiałów podlegających eksploatacji oraz podlegających naturalnym procesom starzenia jak np. folie, głowice, materiały czyszczące itp.

b) uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Gwarancja traci ważność w sytuacjach określonych w karcie gwarancyjnej lub na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Jeśli w karcie gwarancyjnej lub na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego nie wskazano zasad utraty ważności gwarancji stwierdzić należy, że traci ona swoją ważność:

a) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych z winy Klienta,

b) w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych wynikających ze zdarzeń losowych,

c) w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi montażu, obsługi, konserwacji,

d) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji lub rozruchu,

e) w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację Produktów na przykład poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji, itp.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Towar zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa Konsument ma prawo zwrócić w terminie 14 dni, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, i żądać zwrotu jego ceny. Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez nią osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

2. Korzystając z tego prawa Klient nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia, jak również nie ponosi z tytułu zwrotu kosztów wysyłki, a poniesione już koszty zostaną mu zwrócone.

3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem jak i Klientowi-Przedsiębiorcy, będącemu Konsumentem.

4. Towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być używany. Zwrot towaru musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Towar powinien zostać zabezpieczony w taki sposób, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z  prawa odstąpienia ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

6. W celu skutecznego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy będącemu Konsumentem w przypadku:

a. przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;

b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych.

VII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz.1823) oraz  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 w sprawie ODR, Sprzedawca informuje o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, tj. sporów między konsumentem a przedsiębiorcą wynikających z zawartej między nimi umowy sprzedaży. Aby rozpocząć postępowanie polubowne, należy złożyć wniosek do instytucji zajmującej się pozasądowym rozwiązywaniem sporu – w powyższym przypadku właściwą będzie Inspekcja Handlowa - http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Termin na rozpoczęcie procedury wynosi rok od dnia, w którym strona występująca z takim wnioskiem podjęła próbę kontaktu z drugą stroną w celu bezpośredniego rozwiązania sporu. Postępowanie polubowne powinno zakończyć się w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia doręczenia kompletnego wniosku do podmiotu uprawnionego. Jeżeli spór jest szczególnie skomplikowany, czas ten może być wydłużony. Europejska Platforma Rozwiązywania Sporów ODR : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 VIII. OPINIE

1. Sklep posiada funkcjonalności związane z możliwością wyrażenia przez Klienta opinii o zakupionym przez niego Towarze.

2. Realizując postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, zwanej Dyrektywą Omnibus, zamieszczane przez Klientów opinie podlegają weryfikacji co do faktu, czy Wystawiający Opinię faktycznie zakupił dany Towar. Przy pozytywnie zweryfikowanych opiniach widnieje etykieta „Opinia potwierdzona zakupem”.

3. Zamieszczana w Sklepie Opinia musi dotyczyć produktu. Możliwe jest wystawienie tylko jednej Opinii co do tego samego produktu.

4. Przed zamieszczeniem Opinii Klient ma obowiązek upewnienia się, czy jej treść jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i czy nie narusza ona praw oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Zabrania się publikowania treści:

 • Niezrozumiałych z punktu widzenia poprawnej polszczyzny;
 • Zawierających wulgaryzmy;
 • Wprowadzających w błąd;
 • Nawołujących do przemocy lub nienawiści;
 • Propagujących rasizm lub inne naganne ideologie, głoszące poglądy sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • Obraźliwe dla osób trzecich lub naruszające dobre imię osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osoby prawnej, a także naruszają dobrego imienia Sprzedawcy;
 • Podają informacje mogące wskazywać na możliwość popełnienia przestępstwa, namawiają do tego, naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie, prawa intelektualne, prawa przemysłowe lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji;
 • Zawierających łącza do innych stron internetowych;
 • Naruszających przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku niezastosowania się do powyższego postanowienia lub w jakikolwiek inny sposób naruszania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Klienta z baz danych ze skutkiem natychmiastowym i blokady jego konta.

6. Klient jest odpowiedzialny za treść zamieszczonej przez siebie Opinii.

7. Możliwe jest zamieszczanie opinii tylko przez zalogowanych Użytkowników.

8. Opinie podlegają automatycznej modyfikacji, jak również są moderowane. Proces moderacji trwa od 48 do 96 godzin. Jeżeli komentarz nie zostanie opublikowany, na podany przez Klienta adres mailowy zostanie wysłana informacja w tej sprawie z podanymi przyczynami braku publikacji Opinii. Klient ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Sprzedawcy o nie opublikowaniu opinii w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji, poprzez odpowiedź na wiadomość mailową.

9 . Publikacja opinii jest równoznaczna z udzieleniem Sprzedawcy licencji na jej nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję.

10. Sklep posiada system wyświetlania opinii od najbardziej pomocnych, istnieje jednak możliwość ich filtrowania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

3. Regulamin nie wyłącza żadnych uprawnień konsumenckich przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem, które przysługują mu z mocy prawa. W przypadku sprzeczności z postanowieniami Regulaminu w tej materii, zastosowanie mają przepisy prawa.

4. W sytuacji nieważności lub bezskuteczności niektórych postanowień Regulaminu nie wyłącza to jego ważności w pozostałej części. W takim przypadku wadliwe postanowienia zostają zastąpione postanowieniami, które najwierniej będą oddawały przyświecający mu cel gospodarczy. Postanowienie to odpowiednio stosuje się do kwestii w Regulaminie nieujętych.

5. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować skargę na adres e-mailowy agroport@agroport.tech.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Użytkowników. Każdorazowo Klient otrzyma notyfikację na podany przez siebie adres e-mail o dokonywanych zmianach z 14 dniowym wyprzedzeniem. W celu dalszego korzystania z Konta Użytkownika oraz Sklepu Klient jest zobowiązany zmiany zaakceptować.

7. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

9. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

10. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.