Reklamacja

REKLAMACJA, GWARANCJA, RĘKOJMIA

1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Prawa te przysługują również Przedsiębiorcom będącym równocześnie Konsumentami.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny.

3. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany przez niego Towar jest pozbawiony wad i zgodny z przedstawianym opisem Produktu. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo oferowania w niniejszym Sklepie produktów, które były krótko używane lub wykorzystywane jako ekspozycja – takie produkty będą odpowiednio oznaczone i opisane jako outlet lub towar powystawowy.

4. Klient ma prawo skorzystania z procedury reklamacyjnej, jeżeli dostarczony przedmiot obarczony jest wadą.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a. pisemnie na adres Sprzedawcy;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agroport@agroport.tech.

5.  Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy lub producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej lub na zasadach określonych na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Jeśli z karty gwarancyjnej lub innego dokumentu dotyczącego gwarancji nie wynika moment rozpoczęcia okresu gwarancji uznać należy, że gwarancję należy liczyć od daty wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gwarancja nigdy nie obejmuje:

a) materiałów podlegających eksploatacji oraz podlegających naturalnym procesom starzenia jak np. folie, głowice, materiały czyszczące itp.

b) uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Gwarancja traci ważność w sytuacjach określonych w karcie gwarancyjnej lub na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Jeśli w karcie gwarancyjnej lub na kartach odrębnego dokumentu gwarancyjnego nie wskazano zasad utraty ważności gwarancji stwierdzić należy, że traci ona swoją ważność:

a) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych z winy Klienta,

b) w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych wynikających ze zdarzeń losowych,

c) w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi montażu, obsługi, konserwacji,

d) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji lub rozruchu,

e) w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację Produktów na przykład poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji, itp.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Towar zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa Konsument ma prawo zwrócić w terminie 14 dni, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, i żądać zwrotu jego ceny. Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez nią osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

2. Korzystając z tego prawa Klient nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia, jak również nie ponosi z tytułu zwrotu kosztów wysyłki, a poniesione już koszty zostaną mu zwrócone.

3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem jak i Klientowi-Przedsiębiorcy, będącemu Konsumentem.

4. Towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być używany. Zwrot towaru musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Towar powinien zostać zabezpieczony w taki sposób, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z  prawa odstąpienia ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

6. W celu skutecznego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy będącemu Konsumentem w przypadku:

a. przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;

b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych.

Załącznik nr 1

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

agroport@agroport.tech

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)